Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej RODO, uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Dane kontaktowe Administratora :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego reprezentowane przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Bieczu, przy ul. Tysiąclecia 2, 38-340 Biecz, tel. 13 447 10 45, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwane jako administrator.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych :

Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, możecie się skontaktować z  wyznaczonym w Szkole Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636.

Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 0 48 18 354 87 85.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał zgodnie z RODO:

 • na podstawie przepisów prawa - w celach realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe, ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w związku z realizacją celów statutowych Administratora, z których wynikają zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • na podstawie Państwa zgody udzielonej w celach każdorazowo przekazywanych w formularzach zgody oraz na potrzeby przetwarzania wizerunku, promocji Państwa osiągnięć, udziału w różnego rodzaju konkursach wiedzy, talentów oraz zawodach sportowych,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa na terenie i wokół obiektów użytkowanych przez Administratora poprzez stosowanie systemu monitoringu wizyjnego.
 1. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

1) dane zwykłe ucznia: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

2) dane zwykłe rodziców/opiekunów prawnych: imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, adres do korespondencji rodziców, jeżeli jest różny od adresu zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail,

3) szczególne kategorie danych - informacje o stanie zdrowia.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Powiat Gorlicki jako organ prowadzący, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ośrodki pomocy społecznej, niepubliczne ośrodki zdrowia i inne podmioty, które zawnioskują o udostępnienie danych na podstawie przepisów prawa, np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd, Policja.

 1. Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w celu, w którym zgoda była udzielona, a w przypadku przetwarzania na potrzeby monitoringu maksymalnie przez okres 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Uprawnienia, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem,  Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi wypełnienie obowiązków oświatowych. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Waszej zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja o przetwarzaniu moich danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu.

……………….                     …………………………….           ………………………………………..       

(miejscowość, data)                                             ( klasa )                                       (podpis ucznia i rodzica/opiekuna prawnego)