Rusza rekrutacja do projektu

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – V edycja” nr RPMP.10.01.04-12-0024/22

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu w zakresie języka angielskiego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Grupę docelową stanowią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu, którzy wykazują zainteresowanie udziałem w projekcie oraz posiadają kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on-line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym przy udziale nauczyciela ze szkoły, który będzie miał bezpośredni kontakt z młodzieżą.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział minimum 15 uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego z Biecza z obszaru tematycznego język angielski.

Planuje się realizację 30 godzin zajęć on-line z języka angielskiego we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. W ramach danego obszaru tematycznego zorganizowany będzie również wyjazd na zajęcia stacjonarne na uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Bieczu – V edycja”.

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa) do dnia 24 października 2022 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Pierwsze zajęcia online z języka angielskiego odbędą się 07.11.2022 r.

Okres realizacji projektu: 07.11.2022 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 7 500,00 zł

w tym współfinansowanie z UE: 6 375,00 zł

 

Beneficjent: Powiat Gorlicki