Miło nam poinformować, że Karolina Augustowska, uczennica oddziału I ab wygrała etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. 

W grudniu Karolina będzie reprezentowała nasze Liceum na kolejnym etapie rejonowym. Serdecznie gratulujemy wiedzy z zakresu zasad zdrowego żywienia, dbałości o zdrowie i zdrowego stylu życia, trzymamy kciuki w dalszych zmaganiach. Organizatorkami były Panie: J.Kuzak i K.Kamińska. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: -rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; -prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia; -inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. Z badań prowadzonych od 1990 r. przez prof. dr hab. med. Barbarę Woynarowską i dr n. med. Joannę Mazur na temat stanu zdrowia młodzieży szkolnej w Polsce (opisanych w publikacji Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia" - cykl "Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce" - Warszawa 1999), jasno wynika, że istnieje wiele niedostatków w zakresie podstawowych zachowań zdrowotnych młodzieży znajdującej się w okresie dojrzewania. Na podstawie powyższych badań stwierdzono m.in., że u 30-40 % badanej młodzieży występuje mała aktywność ruchowa w czasie wolnym, której towarzyszy zbyt długie oglądanie telewizji, a u około 41 % - niedobory spożycia mleka i u 55-70 % - niedobory spożycia warzyw i ciemnego pieczywa. Z kolei u 40-50% badanej populacji młodzieży wykazano nadmierne spożycie słodkich produktów, a u 30 % - potraw typu "fast food", przy czym 37 % młodzieży charakteryzował niedostatek higieny jamy ustnej. Dane zebrane w trakcie powyższych badań świadczą również o tym, że u około 20 -40% młodzieży w wieku dojrzewania występują również inne zachowania niosące ryzyko dla zdrowia takie jak używanie substancji psychoaktywnych - w tym tytoniu i alkoholu - oraz zbyt wczesna inicjacja seksualna. Stwierdzono ponadto, że powyższe nieprawidłowości są częstsze u chłopców niż u dziewcząt, a u obu płci nasilają się z wiekiem oraz występują częściej u młodzieży żyjącej w miastach niż na wsi. Reasumując, powyższe dane wskazują wyraźnie na potrzebę prowadzenia działań w kierunku zmiany zachowań zdrowotnych młodzieży. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych jest jak wiadomo procesem długotrwałym, wymagającym systematycznej i wielokierunkowej edukacji oraz promowania zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży jest obecnie obowiązkiem szkoły, a realizują to zadanie nauczyciele w ramach ścieżki między przedmiotowej. Wspomagają ich w tym instytucje i organizacje działające na terenie szkoły, spośród których najstarszą i najbardziej zaangażowaną w działalność prozdrowotną jest Polski Czerwony Krzyż. Co roku z inicjatywy nauczycieli będących opiekunami szkolnych kół i klubów oraz zrzeszonej w nich młodzieży organizowanych jest w środowisku szkolnym wiele akcji o charakterze prozdrowotnym - średnio każde koło w czasie roku szkolnego uczestniczy w 6 takich akcjach. Przeważająca większość przeprowadzanych akcji ma zakres lokalny, lecz poprzez koła PCK młodzież szkolna ma możliwość uczestniczenia także w działaniach, czy programach czerwonokrzyskich o znacznie szerszym zasięgu - rejonowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Jedną z takich akcji o zasięgu krajowym, w której młodzież zawsze bardzo chętnie uczestniczy, jest organizowana corocznie przez Zarząd Główny PCK - Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Szczegółowy opis projektu Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki (inaczej okręgowy) i krajowy, czyli centralny. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, udział w konkursie ma formułę otwartą. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. Ponadto na etapie centralnym każdy uczestnik przedstawia przed komisją jedną akcję prozdrowotną, którą przeprowadził w społeczności lokalnej, wraz z całą jego dokumentacją oraz przechodzi test praktycznego udzielania pierwszej pomocy. Więcej informacji na temat Olimpiady na stronie www.olimpiada.pck.org.pl

  1.